Nordiska modellen -  varumärket och verkligheten

Mitt intresse för konceptet den Nordiska modellen ökade väsentligt när socialdemokratiska partiet beviljades varumärkesskydd för begreppet.

Patentbesvärsrätten underkänner alla invändningar

Den 18 december 2014 fattade Patentbesvärsnämnden beslut om att avslå de överklaganden av varumärket Nordiska modellen som ingivits av Nordiska rådet och Johan Schlasberg. Beslutet kan läsas här på PBR:s hemsida

Överklagande insänt till Patentbesvärsrätten

Den tredje maj insände jag ett överklagande av PRV:s beslut att avslå min invändning mot varumärket Nordiska modellen.

I praktiken betyder detta att hela ärendet nu skickas från PRV (i Söderhamn) till Patentbesvärsrätten (i Stockholm) och att hela ärendet granskas av helt nya personer. Ladda ner mitt Överklagande.

Ett av mina skäl för överklagande är att PRV på sin hemsida skriver att Varumärkesrätten förändras och just därför anser jag att det är viktigt att praxisskapande och lagstiftande organ i relevanta fall får ta ställning till frågor i gränslandet om vad som kan anses utgöra skäl för eller emot en varumärkesregistrering.

Läs mer om mitt överklagande och frågan om politiska partier alls ska få lova att registrera varumärken vars syften i allt väsentligt är politiska.

PRV beslutade i mars 2014 att avslå de invändningar som Nordiska ministerrådet/Nordiska rådet och Johan Schlasberg inlämnat mot varumärket Nordiska modellen. Beslutet vinner laga kraft om två månader såvida inte ett överlagande sker till högre instans - Patentbesvärsrätten. Se Pdf:er med PRV:s beslut - 13687888 och 13697895.

 

Socialdemokratiska partiet fick i december 2011 varumärkesskydd för Nordiska Modellen. Detta överklagade jag till PRV.

PRVOm varumärket Nordiska modellen

Socialdemokratiska partiet beviljades varumärkesskydd för Nordiska Modellen i december 2011 och detta hade vunnit laga kraft den 9 mars 2012 om inte någon hade anfört invändningar.

Jag överklagade PRV:s registreringsbeslut den 7 mars 2012.
Så gjorde också Nordiska Ministerrådet/Nordiska rådet.

  1. Min invändning mot registreringen av den Nordiska Modellen registrerades den 7 mars 2012 hos PRV. Invändningen är på närmare 2.000 ord och innehåller en grundlig analys av socialdemokraternas ansökan.

När jag läste ledaren i Svenska Dagbladet söndagen den 26 februari 2012 registrerade jag direkt hemsidan - Nordiskamodellen.se för att där berätta om den kommande striden om varumärket Nordiska modellen.