Invändning mot varumärket Nordiska Modellen

Min invändning mot registreringen av varumärket Nordiska modellen  inkom till PRV den 7 mars.  Dialogen mellan parterna kommer att redovisas här. När en part inte längre besvarar motpartens inlaga förklarar PRV skriftväxlingen för avslutad och ärendet går till handläggning och beslut. Just nu håller PRV på att bereda ärenden där skriftväxlingen mellan parterna avslutades i maj 2011.

Min invändning

Den är på närmare 2.000 ord - c:a 6 sidor - och finns här som Pdf. Läs min invändning

Jag är vare sig aktiv eller har varit medlem i något politiskt parti, men är intresserad av samhällsfrågor. Som strategikonsult har jag bland annat gjort många uppdrag för fackliga organisationer.

Jag har utvecklat och driver också två mobila tjänster IDstories.se och IDme.se.

partiDe kommande dragen

Den 14 mars skickade PRV invändningarna från mig och Nordiska Minsterrådet - se nedan - till Socialdemokratiska partiet med ett föreläggade om svar senast den 14 maj.

Måndagen den 12 mars läste jag på Nordiska Ministerrådets hemsida i ett meddelande daterat 09.03.2012, att de och Nordiska rådet i en gemensam skrivelse anfört invändningar till PRV om registreringen av Nordiska Modellen. Utmärkt.

Nya händelser kan följas på min Projektblogg om Nordiska modellen.

Sammanfattning av min invändning

Nästan varje punkt innehåller analyser, exempel och mina kommentarer / slutsatser.
Läs hela min invändning i denna Pdf.
  1. Att sökande - Socialdemokratiska partiet - medvetet gett en missvisande bild av innehållet i och betydelsen av flera av sina åberopade referenser.
  2. Att själva tankefiguren att det finns en singulär modell av mycket komplexa samhällsfrågor som kan kallas Nordiska Modellen är orimlig och att denna i sin tur på ett entydigt och allmänt accepterat sätt skulle kunna härledas till ett visst parti och en viss ideologi.
  3. Att uttrycket NORDISKA MODELLEN saknar särskiljningsförmåga, såsom PRV inledningsvis har påpekat i ärendet. Liksom PRV inledningsvis anförde är det min uppfattning att uttrycket består av en geografisk beteckning, NORDISKA, och ordet MODELLEN som betyder teori eller förebild för handlande.
  4. Att den sökandes referens till att PRV godkänt att Kristdemokraterna fick varumärket ”Verklighetens folk” inte ska tillerkännas ett reciprocitetsvärde. Inför risken att denna typ av varumärkesskydd och politisering av allmänna ord och ordpar fortsätter finns det anledning för PRV att pröva de principiella aspekterna häri.
  5. Att den sökande inte avser att använda varumärket i kommersiella sammanhang - vilket jag uppfattar är huvudavsikten med en varumärkesregistrering - utan avser att använda märkesregistreringen som ett instrument i sin politiska agitation, vilket man uttryckligen angivit i brev till PRV. Bristande särskiljningsförmåga kan ibland i varumärkessammanhang botas genom att man visar att uttrycket använts i så stor omfattning att det inarbetats på marknaden. För Socialdemokratiska partiet skulle det inte vara möjligt att förete någon sådan bevisning eftersom uttrycket NORDISKA MODELLEN i realiteten aldrig har använts som ett varumärke och aldrig har uppfattats som ett varumärke av omsättningskretsen.
  6. Att den sökande redan i sin första presentation efter registreringen klart visar och sprider okunskap om registreringens innebörd och begränsningar.
  7. Att registreringen bevisligen redan vilselett erfarna tidningskrönikörer, riksdagsmän och många i allmänheten belyser vilka allvarliga konsekvenser en registrering av märket Nordiska Modellen fått och riskerar att få än mer för diskussionen i Sverige i samhälls- och politiska frågor.
  8. Akademisk forskning om och kring den Nordiska Modellen kan aldrig komma fram till en av alla delad syn / teori om vad som bör avses med denna eller om i hur grad olika aktörer och omständigheter bidragit till dennas framväxt som en bred beskrivning av en mångårig utveckling i vår del av Europa.