Nordiska rådet

Nordiska rådets invändning mot varumärket Nordiska Modellen

 

Min invändning

Är på närmare 2.000 ord .  Läs mer om Johan Schlasbergs invändning

 På Nordiska Ministerrådets hemsida kunde man i ett meddelande daterat 09.03.2012, läsa att de och Nordiska rådet i en gemensam skrivelse (Pdf) anfört invändningar till PRV om registreringen av Nordiska Modellen. Nedan följer texten i invändningen.

Invändning mot varumärkesskydd av ”Nordiska Modellen”

Inledning

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har uppmärksammat att Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, c/o SAMAK, den 9 december 2011 har fått registrera varumärket ”Nordiska Modellen” (reg. Nr 502189)

Efter sonderande kontakter med PRV har det framgått att varumärkesskyddet skulle omfatta:

41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Vidare framgår det av kontakten med PRV att om någon annan än varumärkesinnehavaren bedriver verksamhet med samma tjänster och kallar det för nordiska modellen så kan varumärkesinnehavaren hävda att detta utgör ett varumärkesintrång. Om det då uppstår en tvist som inte kan lösas mellan parterna, är det till allmän domstol man kan vända sig för att lösa tvisten.

Med bakgrund i detta önskar Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet inkomma med följande invändningar.

Allmän bakgrund

Nordiska ministerrådet är det officiella nordiska regeringssamarbetets organ. Nordiska ministerrådet täcker det officiella nordiska regeringssamarbetet inom 11 konkreta samarbetsområden, och har funnits sedan 1971.

Nordiska rådet är de nordiska parlamentens officiella samarbetsorgan och har funnits sedan 1952.

Invändning
Den nordiska modellen utgör ett allmännordiskt politiskt gods, och kan inte betraktas såsom varande ensidigt svensk eller tillhörande någon särskild politisk gruppering. Den nordiska modellen är en del av hela Nordens och alla nordbors kulturpolitiska arv.

Beteckningen ”den nordiska modellen” har använts i olika sammanhang inom det officiella nordiska samarbetet i årtionden, oavsett vilken politisk majoritet som har företrätt regeringar eller parlament.

Nordiska ministerrådet ger årligen ut publikationer där beteckningen ”den nordiska modellen” figurerar (se några sentida exempel på denna länk) http://www.norden.org/sv/publikationer/publications_results_view?SearchablePublicationsText=Nordisk . Det anordnas tillika konferenser och seminarier under denna beteckning sedan många år tillbaks.

Gör man en allmän sökning på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådets hemsidor, www.norden.org, finner man att 171 publikationer har getts ut innehållande beteckningen den nordiska modellen, och begreppet figurerar i sammanlagt 174 tillfällen på hemsidan (exklusive nyheter där siffran är 265).

Det förefaller därför såväl praktiskt orimligt som principiellt fel att rättsligt skydda en beteckning som redan används i en betydligt bredare kontext än inom ett enskilt land eller inom en partipolitisk kontext, särskilt som beteckningen är en beteckning som flera länder identifierar sig med och regelbundet använder sig av.

Med vänlig hälsning

Nordiska ministerrådet/Nordiska rådet
Halldór Ásgrímsson
Generalsekreterare
Direkt +45 33 96 03 22
ha@norden.org
Jan-Erik Enestam
Rådsdirektör
+45 33 96 04 41
jee@norden.org