Skriftväxling mellan Socialdemokratiska partiet och PRV

PRV har vid flera tillfällen haft invändningar mot sökandes önskan att varumärkesskydda Nordiska Modellen. Om än registeringen gick igenom den 9 december 2011 var det som nedanstående skriftväxling anger mer av ett gränsfall än en självklarhet.

Delar av dokumentationen är direkt tillgänglig via PRV/varumärke. Välj sedan Svensk Varumärkesdatabas uppe till höger. Ange Nordiska Modellen i översta raden och tryck Sök.

Min invändning

Den är på närmare 2.000 ord - c:a 6 sidor - och finns här som Pdf. Läs min invändning

Andra delar (Här kallade svar)som inte är elektroniskt tillgängliga via PRV finns här som Pdf. (1.5 MB).

2011.03.18 avslog PRV varumärkesansökan och angav som hinder

För att ett varumärke skall kunna registreras krävs enligt 13 § varumärkeslagen att märket har så kallad särskiljningsförmåga. Detta innebär att märket skall kunna utgöra ett kännetecken för en näringsidkares varor eller tjänster och inte uppfattas som beskrivande för en viss typ av vara eller tjänst. Ett märke får heller inte inskränka konkurrenters rätt att använda ett allmänt begrepp eller ord för att marknadsföra sina tjänster eller varor.

Ett märke som anger varans/tjänstens art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, anses inte i och för sig ha särskiljningsförmåga och kan därför inte registreras. Ert sökta märke består av ordmärket NORDISKA MODELLEN. Ordet nordisk syftar på ett geografiskt område och ordet modell(en) kan förklaras som teori eller förebild för handlande. (Källa: Norstedts svenska ordbok).

Märket NORDISKA MODELLEN anger således tjänsternas geografiska ursprung och art och saknar därmed erforderlig särskiljningsförmåga och kan därför inte registreras.

2011.05.23 ingav Socialdemokratiska partiet ett svaromål

Sökanden hävdar att särskiljningsförmågan är oomtvistlig och att begrepp under långt tid nyttjats av arbetarerörelsen i de nordiska länderna. Se dokument 5 och 6 i Pdf:en Svar enligt ovan.

Vidare anför sökanden att man äger domännamnet  samak-nordicmodel.org. Det kan noteras att domännamnet registrerades den 2 januari 2011.

I samma svaromål åberopas också en rapport (10 sidor) av Urban Lundberg, då på Institutet för framtidsstudier, idag på Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Ur rapporten citeras bl a ...För det femte, slutligen att den nordiska modellens framväxt är oupplösligt förenad med den socialdemokratiska arbetarerörelsens makt och inflytande ..

Därutöver finns i svaromålet i dokument 6 ett flertal länkar till diverse källor och en referens till att Svenska Spel[s] varumärke med samma namn.

Min kommentar: Om man läser Lundbergs rapport i sin helhet finns det goda grunder för att beskriva den nordiska modellens historia på ett helt annat sätt. Se t ex. detta citat;

Det är förvisso möjligt att invända mot beskrivningen av en speciell nordisk modell som under arbetarrörelsens inflytande rört sig i en bestämd riktning. Även i de nordiska länderna har andra aktörer - inom såväl politiken som byråkratin - påverkat och väglett den politiska utvecklingen. Många centrala välfärdsreformer underbyggdes av breda sociala kompromisser. Inte heller var den socialdemokratiska kompassriktningen alltid så självklar som forskningen i efterhand velat göra gällande. Med historikern Bo Stråth skulle man kunna säga att nordiska modellen inte 'konstruerades på ritbordet utan i efterhand i backspegeln. Andra forskare anser att talet om en nordisk modell slätar över avgörande skillnader mellan de nordiska länderna.

2011.06.30 avslog PRV ånyo varumärkesansökan och angav som hinder

Patent- och registreringsverket (PRV) har tagit del av Era synpunkter, men vidhåller hänvisningen till att Ert sökta märke saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Om Ni sänder in skriftligt material som visar att märket, genom användning, förvärvat särskiljningsförmåga som kännetecken för sökta tjänster, tas ansökan upp till förnyad prövning.

Åberopad användning kan visas t.ex. genom uppgifter om omsättningssiffror och reklamkostnader under den tid märket använts. Undersökningen måste vara riksrepresentativt avseende såväl geografiskt som kön och ålder. Vidare måste undersökningens syfte, eller i alla fall resultat, vara att kartlägga huruvida det sökta märket uppfattas som ett kännetecken för en speciell näringsidkare.

De internetlänkar Ni hänvisar till kan inte påvisa att märket har förvärvat särskiljningsförmåga hos en betydande del av omsättningskretsen.

Ni refererar till märket SVENSKA SPEL med reg. nr. 357397. Denna registrering gjordes efter att sökanden kunnat påvisa att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Min kommentar: De av sökande anförda referenserna har uppenbarligen inte anses tillräckliga för PRV.

2011.08.18 ingav Socialdemokratiska partiet ett nytt svaromål

Svarsmålet finns i sin helhet i dokument 9 med flera i det i stycke 1 refererade korrespondensen mellan sökande och PRV.

Sökande bestrider verkets uppfattning med hänvisning till tidigare ingivna referenser, samt anger att ett politiskt parti, en samarbetskommitté eller en ideell förening inte har möjlighet att prioritera de ekonomiska resurserna på det sätt som verket kräver. Möjligheteerna för en politisk organisation att omsätta pengar på politiska modeller torde vara begränsade. 'Den Nordiska Modellen' är en del av en politisk agitation och debatt. (min markering)

I svaret anförs också Det kan vara intressant att och som stöd för verkets ställningstagande jämföra denna ansökan med Kristdemokraternas ansökan om varumärkesskydd av varumärket 'Verklighetens folk'.

Om formella eller andra skäl ksn anföras mot vår ansökan är vi tacksamma om de ställs i jämförelse med Kristdemokraternas registrerade varumärke. (min markering)

Bland tillkommande referenser som stöd för ansökan anför sökande en bok av Mari-Laure Le Folon Le rebonde du modèle scandinave. Titeln är översatt till 'Den nordiska modellens återkomst'. Andra översättningar är tänkbara.

Författaren är journalist och var vid bokens utgivning knuten till den franska dagstidningen Le Figaro. Om boken kan man läsa här - på franska. Vid ett seminarium med författaren fick hon frågan om hon anser att den nordiska modellen är flexibel eller föränderlig. Svaret blev att det fortfarande är ett mysterium för henne.

2011.12.09 Ansökan beviljad av PRV

Jag har  ganska detaljerat redogjort för dialogen mellan PRV och den sökande för att man ska kunna bilda sig en egen uppfattning om vilket eller vilka argument och referenser som till sist haft tillräcklig vikt för att leda till ett godkännande.

Min tolkning är att det helt avgörande argumentet var jämförelsen med Kristdemokraternas varumärkesskydd för Verklighetens folk.